90 Rólimirt don Ghaeilge ag TGMO

90 Role Plays for GCSE Irish

Scéalta & Uasdátaithe | Stories & Updates 

Earraí Ar Fáil | Available Products

Aidhmeanna

An Ghaeilge a chur chun cinn i gCúige Uladh go háirithe dóibh siúd nach bhfuair deis í a fhoghlaim ar scoil, trí áiseanna teagaisc, foghlama, agus poiblíochta a chur ar fáil, i gcomhpháirt leis an earnáil gnó agus na forais phoiblí, i bhfoirmeacha clóite, leictreonacha, físe, srl.

 

Gach brabús a infheisteadh sa chomhlacht ar ais

Cuid dá maoin agus dá hacmhainní a úsáid le cuidiú le forbairt na Gaeilge i measc an phobail ar an talamh.

An obair a dhéanamh go deonach go dtí go mbeidh sé ar chumas na comhlachta agus riachtanach don chomhlacht duine a fhostú.

Aims

To promote the Irish Language in Ulster, especially for those that did not get the opportunity to learn it at school, through providing teaching, learning and public resources in co-operation with the business sector agus the public bodies in printed, electronic and video forms.

For every profit to be reinvested into the company again.

 

To use elements of property and resources  to help the development of Irish among the community on the ground.

 

To do the work voluntarily until it is possible and necessary for the company to employ people.