Ceisteanna Coitianta | Common Questions

Gaeilge

Cén dóigh gur féidir liom teagmháil a dhéanamh le Míle Fáilte?


Beidh mé breá sásta cloisteáil uait in am ar bith. Is féidir scéal a chur chugainn ar an fhoirm teagmhála anseo, nó is féidir ríomhphost nó glaoch a chur orainn leis na sonraí seo thíos: Ríomhphost: mile.failte15@icloud.com Fón: 07884 070306
Cad é mar a ghlacann sibh le híocaíochtaí?


Glacaimid le híocaíochtaí le Paypal. Déan teagmháil linn anseo más maith leat modh íocaíochta eile a shocrú linn.
Ba mhaith liom ord mór a chur isteach do rang nó do ghrúpa. An ndéanann Míle Fáilte rátaí speisialta ar orduithe móra?


Is féidir linn rátaí speisialta a dhéanamh ar orduithe móra do ghrúpaí nó do ranganna srl. Déan teagmháil linn anseo más maith leat seo a phlé linn.
An féidir aisíocaíochtaí a fháil?


Tá seachtain amháin ag custaiméirí iarr orainn aisíochtaí a chur chucu mura bhfuil siad sásta leis na hearraí atá faighte acu. Déantar aisíocaíochtaí le Paypal.
Cad é an cúlra le Míle Fáilte?


Is comhlacht leas an phobail cláraithe é Míle Fáilte a bhfuil an sprioc aige chun abhair teagasc, foghlama agus bolscaireachta a sholáthar i nGaeilge. Tá na hacmhainní seo ar fáil mar aiseanna closamhairc, físiúla, digitigh agus clóite agus oibríonn sé le heagraíochtaí deonacha pobail, gnó agus poiblí. Oibríonn an comhlacht faoin tuiscint go mbeidh na brabúis ar fad athinfheistithe sa chomhlacht chun an Ghaeilge a fhorbairt ar leibhéal pobail. Déantar an obair ar fad ar bhonn deonach gan fostaithe íoctha go dtí an am go bhfuil na hacmhainní agus na riachtanais ag an chomlacht chun fostaithe buan a fhostú.

English

How can I contact Míle Fáilte?


We’re happy to hear from you anytime. You can get in touch with us via the contact form here, or you can send us an email or call us using the details below: Email: mile.failte15@icloud.com Phone: 07884 070306
How do you accept payments?


We accept PayPal payments. Contact us here if you would like to arrange an alternative method of payment.
I would like to place a large order for a class or group. Does Míle Fáilte do special rates for big orders?


We can do special rates on large orders for groups or classes etc. Contact us here if you would like to discuss this with us.
Can refunds be issued?


Customers have a week to ask us to issue them a refund if they are not happy with the products they have received. Refunds are completed with PayPal.
What is the background to Míle Fáilte?


Míle Fáilte is a registered CIC (Community Interest Company) which aims to provide Irish language teaching, learning, and publicity materials in Irish in audio, visual, digital, and printed forms, working with the community-voluntary, business, and public sectors. The company operates in the understanding that all profits will be reinvested in the company to be used to develop the Irish language at community level, all work being done on a voluntary basis without paid employees until such times as the company has the needs and the resources to employ permanent staff.